ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ИЗБЕРЕТЕ ОБУЧЕНИЕТО СПРЯМО ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ  И ИНТЕРЕСИ !                                                                                                                               Гарантираме ви 100 % качество                                                  

Център „Образование за  демокрация“ предлага на педагогическите специалисти програми за обучения и квалификации, утвърдени със заповед на Министъра на образованието и науката, вписани и в Информационен регистър на одобрените програми за квалификация на МОН. Участието в нашите програми носи кредити за вашето професионално израстване и издадени удостоверения по Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12 от 01.09.2016 г.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при  желание от ваша страна ние можем да осигурим обучителите си на място – във вашето учебно заведение или предоставена зала за целта от друга институция в цялата страна. Проявяваме готовност да ви подкрепим и в провеждането на „изнесено” обучение.

Дистанционни – електронни обучения.  С въвеждането на форсмажорните обстоятелства с кризата Covid -19 провеждаме обучения по всички теми и в електронна среда. Осигуряваме и материали за самоподготовка и допълнително развитие на участниците във всички наши обучения – в електронен вариант и при желание на хартиен носител.

Време за провеждане. Готови сме да се договаряме индивидуално с всяко учебно заведение и да се съобразим и да изпълним задълженията си и в дни и часове удобни за вас.

Удостоверения и сертификати. Нашите квалификационни курсове са одобрени от МОН и сертифицирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в нашите обучения получават сертификат, който се признава от всички държави членки на Европейската общност и носи кредити към професионалното ви израстване.

Цени. Ние проявяваме чувствителност към трудностите, пред които са изправени всички работещи в образователната сфера и на тази основа формираме нашите цени:

  • Такса за 1 участник в обучение от 16 уч.часа /1 кредит/ – 60 лв.
  • Такса за 1 участник в обучение от 32 уч.часа /2 кредита/ – 100 лв.

Отстъпки. При постъпила заявка от над 20 преподавателя от едно учебно заведение по конкретна тема за квалификация, ние ще Ви направим отстъпка в таксите за участниците от 10 %.

Добавена стойност:

  • Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с авторски и преведени методики, системи за самообучение и развитие по темата на участие;
  • Всеки участник ползва в таксата си кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от други училища.
  • При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с водещи преподаватели от България и ЕС за бъдещи индивидуални контакти и личностно развитие в подкрепа на учебното заведение.

Административно осигуряване и отчетност. Предварително ще ви предоставим оферта, типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите по банков път след представяне на приемо-предавателен протокол, фактура, списък на участниците и издадени Удостоверения по Приложение №14 към чл. 48, ал. 1, т.1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12/01.09.2016 г.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОБУЧЕНИЯТА НА ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“?

Обучение чрез активно участие. Ние прилагаме интерактивен подход по време на обучение, който ни позволява да отговаряме на вашите нужди и интереси. Всеки семинар дава възможност за обединяване на идеи и умения чрез комбиниране на упражнения, работа в малка група, демонстрации и лекции. Методът на обучение и многообразието от подходи са съобразени с индивидуалния стил на учене на участниците.

Практически опит. Ние сме обучаваща организация, в която работят 24 обучаващи практици и академични лица, които повече от 20 години са тясно свързани с образованието, квалификацията на педагогическите кадри и решаването на проблеми в образователната система, съвместно с учители, директори, родители и ученици.

Теоритично и методическо осигуряване. На всяко от нашите обучения предоставяме на хартиен и в електронен носител авторски методики и медодически пособия, разработени съвместно с преподаватели от цялата страна, базирани на конкретния за страната ни опит въз основата на реалния живот на училището и съвременни технологии от ЕС.

ОЧАКВАМЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ПОСОЧЕНИТЕ В СТРАНИЦАТА КООРДИНАТИ!


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!