ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – „РАБОТА С ТРУДНИ РОДИТЕЛИ” – 01 ноември 2018

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – „РАБОТА С ТРУДНИ РОДИТЕЛИ” – 01 ноември 2018

Category : НОВИНИ

Общата цел на програмата е да помогне на педагогическите специалисти да работят по ефективно с родители, които имат искания и очаквания към резултатите от учебния процес.

Специфични цели:  Да се представи модел за ефективно общуване с родители;  Да се подобрят уменията за постигане на решения;  Да упражнят елементите на ефективното предаване на послания;  Да се подобри компетентността за активно включване на родителите в ефективен образователен процес.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми :

 Екологичният модел за развитие на децата – макро, мезо и микро-среда и фактори за развитието на децата;

 Ролята на учителя в българското образование – различни гледни точки и очаквания на родители, администрация и ученици;

 Техники за превръщане на оплакването в ангажимент – установяване потребността на родителя, предлагане на алтернативи, търсене на отговорност за постигане на резултат;

 Ролята на други институции в образованието.

След завършване на обучението всеки участник ще познава и може:

 Да задава ефективни открити, уточнващи и закрити въпроси;

 Да предлага алтернативи за решаване на конфликтни ситуациия;  Да търси ангажименти за поемане на отговорност от страна на родители;

 Да договаря конкретни стъпки в постигане на позитивни резултати.

Добавена стойност: • Работи се в малка група /между 8 – 14 участника/;

  • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ“ и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;

Участниците получават безплатно материали и кафе-паузи по време на обучението; Завършилите участници получават удостоверение за квалификация носеща им 1 кредит за професионалното им развитие.

Програмата е одобрена със заповед № РД 09 – 1281  / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!