ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

Център “Образование за демокрация” е регистриран официално на 8 февруари 1995 г., но дейността на екипа започва още през 1990 г.

През 1992 г. екипът придобива структура като регионален клон на фондация “Водене на преговори и решаване на конфликти” и фондация “Партньори за демократична промяна” – Сан Франциско. Същата година с усилията на Центъра се създава първият в Централна и Източна Европа “Съвет по човешки права и решаване на конфликти” с представители на лидери на основните етнически малцинства в Пловдив. Периодът 1992 – 1995 г. е време за обогатяване на опита на организацията в сферите на междукултурното общуване и решаване на междуетнически конфликти. Провеждат се тренинги и се подготвят представители на малцинствата за застъпничество при нарушаване на правата им, провеждат се серии от публични дискусии на теми като: “Проблемите на образованието на ромските деца”, “Отношението на медиите към малцинствата”, “Жилищните проблеми”, “Проблемите на безработицата в кварталите със смесено етническо население”.

Веднага след официалната съдебна регистрация и придобиването на собствен статут, организацията се включва в проект “Развитие на междукултурния диалог в България” като партньор на CDR Associates от Болдър, Колорадо, САЩ. Този проект се реализира на два етапа от по две години в периода 1995-96 и 1997-98 г. Центърът отговаря за развитието на проекта в Пловдив, Асеновград и Пазарджик, и периодичното провеждане на националните срещи и обучения на лидерите на общностите от целевите градове.

В същия период Център „Образование за демокрация“ стартира и подготовката на нови програми и обучения на педагогически специалисти в сферата на „Гражданското образование“. Разработват се и се провеждат и първите програми за „Организационно развитие“ за корпоративни клиенти. 

Времето от регистрацията до началото на 2000 г. е период на натрупване на опит на обучителите ни и израстване и утвърждаване на организацията. През тези години като водеща организация тя реализира над 40 проекта. По значимите от тях са:

– Четири проекта в рамките на Програма Демократична мрежа на Институт за устойчиви общности – Вермонт, САЩ – : “Партньори за демократична промяна”, “Инкубатор на НПО”, “Обществен съвет в образованието”, Национална конференция “Заедно в 21 век”;

– Три проекта към Фондация “Гражданско общество”: “Младежки градски съвет”, “Буревестник”, “Начална правна грамотност за младежи от малцинствата и в неравностойно социално положение”;

– Проекти, финансирани от програмите ФАР “Демокрация”, ФАР ”Аксес”, ФАР “Европа”, Програма “Младеж”, фондация “Отворено общество”, фондация “Отворено образование”, Демократичната комисия към посолството на САЩ в София, Обединени Холандски фондации и др.

След 2000 г. дейностите на Центъра са разширени и с международни проекти: “Развитие на система за преподаване на правата на човека в Беларус” и проект “Пътешествие в страната на доброто” за развитие на партньорство между младежки организации от България, Македония, Албания и Румъния.

Сред 2007 г. – приемането на България в ЕС – Център „Образование за демокрация“ работи по първите финансирани проекти на Структурните фондове на ЕС чрез проекти подкрепени от Оперативна програма „Административен капацитет“, ОП „Развитие на човешките ресурси“. Същевременно организацията разширява обхвата на целевите си групи и региони чрез активното включване в проекти по Програмите „Леонадро Да Винчи“, „Еразъм“, „Младеж“, програми на Световната банка. Подготвят се нови обучители, развиват се академични програми и се разширява спектъра от тематиката за обучения на бизнеса, администрациите и педагогически специалисти.

От 2013 г. организацията е избрана и работи като Информационен център в Европейската информационна мрежа „Европа директно”.

Днес, Център „Образование за демокрация“ е водеща организация в сферите на обучението, консултантската помощ и предоставянето на информация в България.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!