ЗА НАС

ekip_1

НАШАТА МИСИЯ:

Център “Образование за демокрация” е неправителствена организация в обществена полза, която съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократичните идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Разработване на програми и проекти за местно и регионално развитие;
 • Консултиране при мониториране и управление на проекти;
 • Обучение и консултиране на бизнес организации, държавни и общински структури и техните служители;
 • Развитие на системи за обучение;
 • Обучение, консултативна помощ и информационно осигуряване;
 • Насърчаване на междукултурния диалог и улесняване на междуетническите взаимодействия;
 • Издателска дейност;
 • Издаване и разпространение на ежеседмичен бюлетин Нови конкурси и програми за проекти;
 • Информиране и консултиране на широкото гражданство за европейските институции, европейските права на гражданите и осъществяване на контакти между институциите и гражданите.

НАШИТЕ ЦЕЛИ:

Целите на организацията са да съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности;

Да оказва помощ за развитие на нестопанските организации, институции, бизнеса, медиите и гражданството чрез обучение, консултации, улесняване обмяната на информация и опит, комуникациите, координацията и сътрудничеството между тях;

Да подкрепя разработване и реализиране на програми и проекти за развитие;

Да дава шанс на всички млади хора  и подпомага тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности, интелектуални изяви на творци и учени, ерудиране в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовна област, държавното, стопанското и социално управление и други области на науката, културата и изкуството и тяхната практическа реализация в живота чрез включването им в нови образователни програми, предоставянето им на нови технологии за обучение и преподаване;

Да признава, зачита и насърчава гражданската активност, междукултурния диалог и сътрудничество и  междуетническите взаимодействия.

iso-9001-2008-edc-bgiso-9001-2008-edc-en

Център „Образование за демокрация“ има издаден Сертификат № 16021 С отговарящ на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 за провеждане на обучения, квалификации и консултации в сферата на организационните умения и развитие на ключовите компетентности. Консултиране и информиране по теми свързани с европейски политики, програми и проекти. Консултански услуги по разработване и управление на проекти.


СЪБИТИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Моля, последвайте ни в социалните медии!

error: Content is protected !!